TÜZÜĞÜMÜZ

image1

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, FAALİYET ALANI, KURUCULARI

Madde 1
Derneğin Adı:  OCAKLAR BELDESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ’DİR   

DERNEĞİN MERKEZİ  

Madde 2 Derneğin Merkezi Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Ocaklar Beldesindedir. Şubesi açılmayacaktır.   

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI 

Madde 3 Derneğin amacı, Ocaklar Beldesi ve Kapıdağ Yarımadası bölgesinde, yurdun doğasını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, turizmin ve zeytinciliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, kültürel ve eğitsel etkinlikleri desteklemek ve beldemizin sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olmaktır.  Dernek bu amacını yerine getirebilmek için çeşitli faaliyetler ve etkinliklerde bulunabilir: a. Çevre bilinci ön plana alınarak,  bölgemizdeki deniz ve akarsuların korunması, temizliği ve bunlardan halkın olabildiğince yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur.  b. Anayasa ve yasalarda yer alan çevre koruması ile ilgili bağlayıcı hükümlerin halk tarafından öğrenilip benimsenmesi ve uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunur ve bu konularda yerel yönetime destek olur.  c. Bölgemizdeki yeşil alanların korunması ve halkın buralardan yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Yeşil saha, park çocuk bahçeleri ve meydanların düzenlenmesine yardımcı olur.  d. Kapıdağ Yarımadası ve Beldemiz çevresinde kültür, sanat ve doğa varlıklarının yok edilmemesi için çaba sarf eder. Bu varlıkların halkın kullanımına sunulması için uğraş verir. e. Kapıdağ Yarımadası ve Beldemizin, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması için çalışmalar yürütür.  f. Beldemizde ve Kapıdağ Yarımadasında, zeytinciliğin ve organik tarımın geliştirilmesi çalışmalarına destek verir ve bu konularda üreticilerin yetkinliklerini artıracak çalışmalarda bulunur. g. Beldemizde ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve bir standarda kavuşturulması için çalışmalarda bulunur. h. Beldemizde deniz ve doğa sporları ile doğa turizminin geliştirilmesi için çaba sarf eder. i. Erdek körfezinde amatör balıkçılığın geliştirilmesi ve endüstriyel balıkçılığın sınırlandırılması için uğraş verir.  j. Beldemizdeki var olan imar planının yapılaşma sınırlarının korunması için uğraş verir. Çarpık ve kaçak yapılaşmayla mücadelede resmi kuruluşlarla işbirliği içerisinde olur. Beldeye özgü bir mimari anlayışın ortaya çıkarılması için çalışmalarda bulunur. Belde imar planın, sosyal ve kültürel gereksinimler dikkate alınarak gözden geçirilmesi için çaba sarf eder.  k. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği ile mücadele eder. Katı atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesi, tarımsal ilaçların yanlış kullanılması gibi konularda, farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunur, bu yollarla çevreye ve halk sağlığına verilen zararın en aza indirilmesi için uğraş verir. l. Beldemizde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim gereksinimlerinin karşılanması konusunda, ihtiyaç sahiplerine burs verir, ihtiyaç olan yerlerde evler yada yurtlar açar. Beldemizde yaşayan öğrencilerin ulaşım sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapar. Ergin eğitimi için kurslar düzenler, genel olarak eğitim konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde olur.  m. Beldemizde ihtiyaç sahipleri ile dayanışma içerisinde olur.  n. Sağlıklı yaşam için eğitim ve spor etkinlikleri düzenler, sağlık kuruluşlarına destek olur. Beldemizdeki işletmelerin sağlık açısından nitelikli hizmet vermelerine yönelik çalışmalar yürütür. Denizde ve plajda can güvenliği ve temizlik konusunda çalışmalar yapar. Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda uğraş verir. o. Beldemizde kültür-sanat etkinliklerinin artırılması ve bir kültür merkezinin kurulması için çaba sarf eder. p. Beldemizde gençlik sorunları üzerine çalışmalar yürütür, yurt içi ve yurtdışı değişim programları hazırlar ve yürütür. q. Beldemiz üzerinden geçen yüksek gerilim hattının yeraltına indirilmesi için çalışmalarda bulunur.  r. Belde altyapı hizmetlerindeki eksikliklerin, gelişen ihtiyaçlara göre ve çevreyi bozmayacak şekilde giderilmesini gözetir.  s. Tüzüğün temel ilkesi ile çelişmeyen konularda şenlik ve kutlamalar düzenler ve bu gibi şenlik ve kutlama olaylarına katılıp destekler.  t. Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda sürdürebilir turizmin ve tarımın gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, ilgili kuruluşlarla işbirliğine girer.  u. Dernekler Yasasına uygun olarak Lokaller açar veya kurdurur, kendisi bir lokal kiralayabilir.  v. Dernek ilke, amaçları doğrultusunda arşiv, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapar, bu çalışmaları üyelerine, belde ve çevre halkına bildirir. Kültür amaçlı geziler düzenler, görsel gösteriler hazırlatır, gösterimini sağlar, ulusal ve uluslararası doğayı koruma etkinliklerine katılır.  w. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve yaymak için her türlü süreli veya süresiz bülten, broşür, dergi, gazete, kitap, web sayfası, elektronik yayın vesaire yayınlayabilir.  x. Dernek gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla, halkın sosyal ve kültürel yönden faydalanabileceği yeni ekonomik alanlarda ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde edebilir.  y. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir. z. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir. aa. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.  bb. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir,  cc. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir.   

DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

Dernek, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve doğa koruma alanlarında faaliyet gösterir.   

DERNEK KURUCULARI  

Madde 4  

Soyadı Adı                               Mesleği            Tabiiyeti        Adresi  

DADAN Kadir  Doktor T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

GELEGEN Abdullah Turgut Mühendis T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

GÜL Yusuf Lokantacı T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

KESKİNSOY Remziye Emekli T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

PULAT Resül Orçun Avukat T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

TANK Tahsin Emekli   T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir 

TAYLAN Hamdiye Çiftçi T.C. Ocaklar Beldesi, Erdek, Balıkesir  

ÜYELİK

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Madde 5  Derneğin iki tür üyesi vardır: Bunlar Asil ve Onursal Üyelerdir. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.    

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Üyeliğin Sona Ermesi: 

Madde 6 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. a. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, b. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, c. Yazılı ikazlara rağmen iki yıl üst üste üyelik aidatını ödememek, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun kararı ile ilk genel kurula kadar üyeliği askıya alınır. Üyelikten çıkarılma kararı genel kurul tarafından alınır.  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.    

ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ 

Madde 7  Üyelerin Hak ve Görevleri a. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyeliğinde kalmaya zorlanamaz. Her üyenin sebep göstermeden dernekten istifa etme hakkı vardır.  b. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.  c. Her asil üyenin, Genel Kurul toplantısına katılmaya, eleştiri ve önerilerde bulunmaya, seçimlerde aday göstermeye ve Genel Kurul toplantısında oy kullanmaya hakkı vardır ve bu hakkı bizzat kullanır.     

ONURSAL ÜYELER 

Madde 8  Yönetim Kurulu kararı veya Genel Kurul kararı ile Derneğe yararlı olan veya yakın ilgi gösterenler,onursal üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir ve söz konusu haklarını kullanabilirler. Ancak oy hakları yoktur. Aidat ödemezler. 

Madde 9  Tüm üyeler derneğin temel ilkelerine, kuruluş amaçlarına, tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymak, yetkili organ veya yetki almış diğer üyelerce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, dernek organ ve üyelerinin çalışmalarını destekleyerek, üyelik ödentilerini zamanında ödemekle yükümlüdür.  

DERNEĞİN ORGANLARI

DERNEĞIN ORGANLARI  

Madde 10 a. Genel Kurul  b. Yönetim Kurulu  c. Denetim Kurulu  

Madde 11 Genel kurul, her iki yılda bir Eylül ayında toplanır. 

Madde 12 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul; a. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, b. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.   

GENEL KURUL TOPLANTI VE ÇAĞRI YÖNTEMİ ŞÖYLEDİR: 

Madde 13 Çağrı Usulü Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  Genel kurula katılabilecek her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Madde 14 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 15 Toplantı yeterlik sayısı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin toplam sayısının yarısının 1 fazlasıdır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda gelenlerle yetinilerek, toplantı yapılır. Ancak 2. Toplantıda katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayılarının toplamının 2 katından az olamaz.   

TOPLANTININ YAPILIŞI: 

Madde 16 Toplantı, duyurulan  yer, gün ve saatte başlar. Üyeler Yönetim Kurulunca genel kuruluna hakkı bulunan üyelerinin listesindeki adların karşısına imza atarak toplantıya katılırlar. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa, durum tutanakla saptanıp, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir toplantı başkanı, bir başkan yardımcısı ve yeterli sayıda yazman seçilir. Toplantı  yönetimi başkana aittir. Başkan yardımcısı kendisine yardım eder. Yazmanlar toplantı tutanağını tutarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler hepsi tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu Başkanlığına teslim edilir.   

GÖRÜŞME YÖNTEMİ 

Madde 17              Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Toplantı başında gündem oya sunulur. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oya sunulacak konularda açık veya gizli oylama yapılmasına Genel Kurul karar verir. Yasa ve Tüzük hükümleri gereği, gizli oylama yapılması öngörülmüş konularda açık oylama yapılmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Tüzükteki ayrıcalık saklıdır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı taraf kabul edilmiş olur. Genel Kurulda her üyenin bir oy  hakkı vardır. Oylama bizzat kendisi tarafından yapılır.  

Madde 18 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     

a.       Dernek organlarının seçilmesi, 

b.       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c.       Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,  

d.       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

e.       Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

f.        Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

g.       Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

h.       Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

i.         Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

j.         Derneğin vakıf kurması, 

k.       Derneğin fesih edilmesi, 

l.         Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması, 

m.     Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.   

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ  Madde 19 Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve üyeleri belirler.   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.    

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  

Madde 20  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. a.      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, b.      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, c.      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak d.      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, e.      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak f.       Genel kurulda alınan kararları uygulamak, g.      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, h.      Bütçenin uygulanmasını sağlamak, i.        Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. j.        Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, k.      Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,   YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMAN VE YÖNTEMLERİ: 

Madde 21  a. Yönetim Kurulu Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin daveti üzerine toplanır. Toplantı Yönetim Kurulunun çoğunluğu ile yapılır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde toplantı başkanının katıldığı taraf tercih edilir.  b. Toplantıya, başkan olmadığı zaman, başkan yardımcısı başkanlık eder. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Hazır bulunanların hepsi tarafından imzalanır. Kararlara karşı olanlar veya çekimser bulunanlar, durumu açıklayarak imzalarlar.  c. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıya katılmaları zorunludur. Mazeret nedeniyle gelemeyenlerin mazeretlerini yazılı veya sözlü bildirmeleri gerekir. Mazeretsiz olarak üst üste 4 toplantıya  katılmayanın kurul üyeliği düşer. Mazereti sürekli 6 ay süren üye çekilmiş sayılır  d. Yönetim Kurulunda asil üyelerden boşalma olduğunda hemen yedeklerden oy çokluğu ile belirlenen ilk sıradaki çağırılır. Üyeliğe; eşitlik halinde kıdemli üye, kıdem eşitliği halinde ise kura ile belirlenen çağırılır.    

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV SÜRESİ: 

Madde 22 a. Yönetim Kurulu iki yıl için seçilir. Görevi yenisi seçilinceye kadar sürer.  b. Genel Kurul süre bitiminden önce ancak görevi kötüye kullanmak durumunda ve kayıtlı üyelerin 1/5’nin yazılı istemi ile olağanüstü genel kurul yoluyla yönetim kurulunu görevlerden alarak yerine yeni bir yönetim kurulu seçebilir. Olağanüstü kurul ile seçilen yönetim kurulu olağan genel kurula kadar görev yapar.           

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 23 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   

DENETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ: 

Madde 24 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

DENETİM

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Madde 25 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Madde 26 Denetim Kurulu üyeleri  kendi aralarında bir başkan seçer ve kendi belirledikleri zamanlarda toplanarak çoğunlukla karar alırlar.  Kurulda üyelik boşalması halinde hemen yönetim kurulu için söz konusu olan kurallar ile yedeklerden tamamlanır. Denetim kurulu kendi denetim konularında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunabilir. Bunu yazılı olarak ta bildirebilir.  Denetleme yılda en az bir kez yapılır.   

BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

Madde 27 MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine; a.       Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, b.      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.   


Madde 28 Oylama 

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı durumlarda, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.  

GELİR & GİDER

DERNEĞİN GELİRLERİ Madde 29 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır: a.      Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 100 TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidatların her yıl 15 Ağustos’a kadar ödenmesi gerekir.  b.      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. c.      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, d.      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, e.      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. f.       Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. g.      Diğer gelirler.  Madde 30  Derneğin kasasında yasaların belirttiğinden fazla para tutulmaz. Bankaya yatırılır. Madde 31   Harcamalar yıllık bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararı ile yapılır. Karşılığında fatura, makbuz ve belge alınıp dosyasında saklanır. Yönetim Kurulu bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya yetkilidir. Madde 32 Dernek ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla iş birliğe yapabilir, projeler yürütülebilir, ayni ve nakdi yardım alabilir.  Madde 33  Dernek gelirleri yasaya uygun olarak alındı belgesi ile toplanır. Madde 34   Gelir ve giderler, yönetim kurulu kararı ile tespit edilip Yönetim Kurulu karar defterinde gösterildiği gibi derneğin gelir-gider defterine de muntazam işlenir, ilgili belgeler dosyalanıp saklanır.   DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER Madde 35  Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.  Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur. 2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.   DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.       Madde 36  Dernek Yönetim Kurulu bu tüzük hükümleri, ilgili yasalar, yönetmelikler ve diğer mevzuata göre yönetir. Her türlü işlemden dolayı Genel kurula karşı sorumludur. Etkinliklerinin, mali ve maddi durumun hesabını Genel Kurula vermekle yükümlüdür.   DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ Madde 37  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ocaklar Beldesi Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  Madde 38   Derneğin Genel Kurulca feshine karar verildiğinde veya Dernek herhangi bir şekilde münfesih sayıldığında derneğin para ve mal varlığı varsa borçları ödendikten sonra ve Genel Kurulca bu konuda başka bir karar alınmamışsa, aynı konularda çalışan diğer bir derneğe, yoksa mahalli Kızılay’a devredilir.  

Display their FAQs

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

Madde 39
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.   

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ  

Madde  40  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.        

HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

Madde 41
Dernek işbu tüzükteki amaçları gerçekleştirebilmek ve yine tüzükte yazılı etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuş olup politika ile uğraşmaz, politik çalışmalara katılmaz. Dernek etkinlik ve işlemlerinde önce bu tüzük hükümleri uygulanır. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.   

GEÇİÇİ YÖNETİM KURULU Madde 42  Kurucu üyeler, ilk Genel Kurula kadar, aralarından aşağıdaki geçici yönetim kurulunu seçmişlerdir. 

Başkan                Tahsin TANK 

Başkan Yard.      Hamdiye TAYLAN 

Yazman                Kadir DADAN 

Sayman               Abdullah Turgut GELEGEN 

Üye                       Yusuf GÜL  

Üye                       Remziye KESKİNSOY  

Üye                       Resül Orçun PULAT